JKAHIR.COM

Umido Se Badha Ek Zidi Parinda Hai Insan