JKAHIR.COM

Tu Dhar Hai Ndiyanki Me Tera Kinara Hu