JKAHIR.COM

Galti Usi Se Hoti Hai Jo Mahenat Karta Hai